• Các dạng sóng P của điện tâm đồ, Các dạng sóng Q của điện tâm đồ, Các dạng sóng R của điện tâm đồ, Các dạng sóng T của điện tâm đồ, Các dạng sóng U của điện tâm đồ, Các hội chứng điện tâm đồ trong tim mạch, Các khoảng thời gian PR của điện tâm đồ, Các khoảng thời gian QT của điện tâm đồ, Chẩn đoán phân biệt dạng điện tâm đồ