• SKĐS - Thuốc dán đang được sử dụng ngày càng rộng rãi và có nhiều loại khác nhau. Sử dụng đúng thuốc dán là hết sức quan trọng, do mỗi loại có tính chất, tác dụng điều trị, vị trí dán là khác nhau!