• Chấn thương sọ não tâm lý dị thường, Co thắt âm đạo hành vi bất thường, Đánh bạc bệnh lí tâm lý dị thường, Điều trị tâm thần phân liệt, Dự phòng những vấn đề sức khoẻ tâm thần, Giải thích về trị liệu sinh học hành vi dị thường, Khó học với hành vi dị thường, Lạm dụng rượu tâm lý dị thường, Loạn dục cải trang hành vi dị thường