• Bạch đầu ông thang, Bạch ngọc cao, Bài xung cổ thang, Bán hạ hậu phác thang, Bán hạ tả tâm thang, Bằng băng tán (Nghiệm phương), Bảo hòa hoàn, Bát chính tán, Bình khái hợp tễ, Bình vị tán, Bổ dương hoàn ngũ thang, Bổ phế a giao thang, Bổ tâm đan, Bổ trung ích khí thang