Hình ảnh trục dài cạnh ức (Parasternal) siêu âm tim!
Trục dài cạnh ức (Parasternal) siêu âm tim

Ngày: 28 - 7 - 2013

Bài viết chủ đề sức khỏe, trao đổi nội bộ giữa các thành viên. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề y tế. Nếu có thể có vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.

Hình ảnh trục dài cạnh ức cho thấy. Ao, động mạch chủ, LA, trái nhĩ; LV, lại thất; RV, tâm thất phải.


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Trục dài cạnh ức Parasternal siêu âm tim